Databank interventies

Raadpleeg de databank voor geschikte interventies in de langdurende ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de langdurige zorg. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten. Maar hoe weet u wat juist is? Wat werkt en wat niet? In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Zoekt u een geschikte interventie, dan kunt u daarvoor de databank raadplegen.

Bekijk hier de interventies die door de commissie erkend zijn als goed onderbouwd en/of effectief. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Hebt u een interventie voor de langdurende zorg ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Erkend

Ontmoetingscentra

Ontmoetingscentra richt zich op ondersteuning van mantelzorgers & mensen met dementie, om overbelasting te voorkomen en mensen langer thuis te laten wonen. Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

Equipe Mont Ventoux

Jongeren die met de fiets onder begeleiding de Mont Ventoux beklimmen laten minder vaak en minder ernstig externaliserend probleemgedrag zien. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Partner in Balans

Een EHealth interventie die zich richt op het aanleren van zelfmanagementvaardigheden om overbelasting voor mantelzorgers van mensen met dementie in een vroeg stadium te voorkomen. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Mijn leven in kaart

Door het vertellen van het levensverhaal krijgt de oudere mens meer grip op het leven en de (verzorgende) omgeving leert de oudere beter kennen. Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Sprekende handen

Ontmoetingsgroepen voor mensen met een vorm van dementie in het verpleeghuis om sociaal isolement te verminderen; een samenwerkingsverband van muziektherapie en geestelijke verzorging. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Foutloos leren bij Korsakov

Verhogen van de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van cliënten met het syndroom van Korsakov. Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Zintuigenverhalen

Interactie en communicatie op een prettige manier stimuleren bij mensen met een meervoudige beperking. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

InZicht Hemianopsie Compensatoire Scanning Training

Het doel van deze IH training is het leren van een kijkstrategie om halfzijdige gezichtsvelduitval(hemianopsie) te compenseren. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Het Communicatie Assessment & Interventie Systeem (CAIS)

Voor kinderen die moeilijkheden ondervinden bij de verwerving van communicatief gedrag. Leren aangeven wat je wilt. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

HouVast-w

Stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB; met hulp van het netwerk en/of professionals, zijn zij in staat hun kinderen veilig en 'goed genoeg' groot te brengen. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Make a move+

Make a Move+ is een preventieprogramma over seksualiteit en relaties voor jongens met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

STA OP!

STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas vermindert onbegrepen gedrag en pijn bij ouderen met een (vergevorderde) dementie. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Pakket interventie Mantelzorg op Maat

PIMM verbetert het psychosociaal welbevinden van de naaste en optimaliseert de relatie met de cliënt Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Muziekkusseninterventie

De Muziekkusseninterventie heeft als doel nachtelijke onrust te verminderen bij oudere mensen met dementie op psychogeriatrische verpleegafdelingen. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

'GRIP op probleemgedrag' effectief bij bewoners met dementie

De interventie GRIP helpt bij het verminderen van probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij bewoners met dementie in de intramurale zorg. Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Foutloos leren bij dementie

Vergroten van de autonomie en de kwaliteit van leven van mensen met dementie door het opnieuw zelfstandig leren uitvoeren van één of enkele bezigheden. Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

De Veder Methode: theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg

Meer plezierige momenten voor mensen met dementie in zorginstellingen door contact tussen deze bewoners en hun omgeving. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Girls Talk +

Vergroot de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking en voorkomt seksuele grensoverschrijding, ongeplande zwangerschap en soa's. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

COCP

Het verbeteren van communicatieve interactie tussen kinderen of volwassenen die niet kunnen praten en sprekende mensen in hun omgeving (COCP). Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie voor professionele zorgverleners en mantelzorgers. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Gentle teaching

Naar onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelaties tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de begeleider voor het beter omgaan met stress. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Dierbare herinneringen

Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, met klinisch relevante depressieve klachten, ervaren minder depressieklachten Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Exbelt

Stoppen van het gebruik van bandenfixatie in psychogeriatrische verpleeghuizen Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

Opvoedings-/ondersteuningsprogramma

De persoon met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ontvangt ondersteuning die is afgestemd op zijn of haar wensen en behoeften. Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Training Sterker dan de kick

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblemen vanuit zichzelf motiveren tot gedragsverandering. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Discrete Trial Teaching: Driestroom-model

Functioneren vergroten en gedragsproblemen en kenmerken van autisme verminderen bij kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Begeleiders in Beeld

Werkt aan verbetering van de interactie en relatie tussen begeleiders en cliënten: kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Doen bij Depressie

Doen bij Depressie richt zich op systematisch opsporen & behandelen van depressie & depressieve klachten bij ouderen met chronische problemen in verpleeghuizen. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel)

Het verminderen van het aantal valincidenten bij zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Het Otago oefenprogramma

Het voorkomen van valincidenten bij zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico, door verbetering van balans, spierkracht en mobiliteit. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

ProMuscle in de Praktijk

ProMuscle leidt tot een verbetering in skeletspiermassa, beenspierkracht en fysiek functioneren bij thuiswonende ouderen, 65 jaar of ouder, die krachtverlies ervaren. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Wat vind ik van mijn roken

Het hoofddoel van de interventie is dat de motivatie van cliënten met een LVB om te stoppen of minderen met roken is vergroot. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) heeft als doel het voorkomen en verminderen van overlastgevend en delinquent gedrag. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Het primaire doel van ARopMaat-JoVo is gericht op het verminderen of stoppen van agressief gedrag in het heden en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag in de toekomst. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Grip op agressie

Grip op Agressie (GoA) is een klinische interventie gericht op agressief delictgedrag. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

'Pas op de Grens'

Het primaire doel van ‘Pas op de grens’ is tweeledig. Enerzijds gaat het om het minderen of stoppen van SG- gedrag in het heden. Anderzijds gaat het om het reduceren van recidive van SG-gedrag in de toekomst. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

CoVa-plus

CoVa-plus is een cognitieve vaardigheidstraining voor de LVB-doelgroep onder de reclasseringspopulatie. CoVa-plus is een sociale probleemoplossingstraining met aandacht voor zelfbeheersing, geïntegreerd met een oplossingsgerichte aanpak Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

De Groeifabriek

Het doel van De Groeifabriek is om de mentale gezondheidsproblemen van jongeren met een lvb te verminderen door het ontwikkelen van een ‘groeimindset’ waarbij jongeren leren geloven in hun eigen kracht om verandering in hun leven aan te brengen en hun doorzettingsvermogen vergroten. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

GRIP (Groepsactiviteiten Richtend op Individuele Progressie)

'GRIP' is een groepsgerichte methodiek die binnen de gesloten jeugdzorg wordt aangeboden. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) en extreem problematisch gedrag waarvoor de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg heeft afgegeven. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Samen Stevig Staan

Het doel van Samen Stevig Staan is het verminderen van gedragspro-blemen van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking door zowel de opvoedingsvaardigheden van ouders als de oplossingsvaar-digheden van de jeugdigen in sociale situaties te verbeteren. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Systeemgerichte gezinscoaching

Systeemgerichte gezinscoaching is hulp voor multiprobleemgezinnen waarvan een ouder een lichte verstandelijke beperking heeft en de ontwikkeling van kinderen bedreigd is. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

TACt en TACt Plus

TACt is een intensieve, individuele training gericht op het verminderen en in de toekomst voorkomen van antisociaal en agressief gedrag. TACt Plus is een variant voor jongeren met een lichte verstandelijk beperking. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Sport Heroes

Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs stapsgewijs kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Open en Alert

Open en Alert is een interventie gericht op het voorkomen en verminderen van problematisch middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar in zorg- en welzijnsorganisaties. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

So-Cool

So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking die delicten hebben gepleegd. Het doel is de kans op recidive te verminderen. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde

Kracht van deze interventie is dat jongeren oefenen met vaardigheden voor het aangeven van hun wensen en grenzen. Daarnaast worden informatie en handvatten aangereikt aan docenten en ouders om met kinderen in gesprek te gaan. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Op verhaal komen

Deze interventie heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Valanalyse 65+

Ondersteunen van eerstelijns zorgverleners bij het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico en het geven van een advies op maat aan deze ouderen. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Take it personal!

Take it personal is een training voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen, die alcohol, cannabis of harddrugs gebruiken. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Wie ben ik?

De interventie biedt een afname van depressieve- of trauma-gerelateerde klachten en een toename van welbevinden voor volwassen met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Vallen Verleden Tijd

Verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

In de put, uit de put 55+: zelf depressiviteit overwinnen

Depressieve klachten bij oudere volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van een depressie afneemt. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

In Balans: valpreventieprogramma voor ouderen

Voorkomen van valongelukken bij ouderen door middel van risicofactoren en beïnvloeding van het eigen beweeggedrag Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Zicht op Evenwicht

Verminderen van angst om te vallen en gerelateerd vermijdingsgedrag en het vergroten van de dagelijkse activiteit. Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

HouVast-i

HouVast, stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Bordspel SeCZ TaLK

Praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoening. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Je Lijf, Je Lief!

Leren omgaan met je eigen grenzen met de grenzen van een ander. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Samen misbruik de baas

Door positieve gevoelens over jezelf en verbondenheid met anderen meer regie over je eigen leven creëren. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)

Verminderen van gedragsproblemen en (opnieuw) opbouwen van gehechtheidsrelaties voor kinderen met meervoudige beperkingen en gehechtheids- en gedragsproblemen. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Deze interventies zijn al beoordeeld door de commissie en “onder voorbehoud” erkend. Dit betekent dat de ontwikkelaars met de feedback van de commissie hun beschrijving aanpassen en opnieuw indienen. Dit doen zij met begeleiding vanuit Vilans en zijn dus nog “in traject”. Bekijk hier de interventies die door de commissie onder voorbehoud zijn erkend.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Onder voorbehoud erkend

ABC-methode

Methodiek voor het vergroten van het competentiegevoel van zorgmedewerkers om om te kunnen gaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Vilans begeleidt ontwikkelaars bij de beschrijving van hun van interventies, op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Kijk welke interventies dit traject momenteel doorlopen. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

In traject

Dromen, ontdekken, doen!

Dromen, durven, doen! vergroot de fysieke activiteit in het dagelijks leven bij mensen met een verstandelijke beperking.

Supermarkt Safari

Supermarkt Safari. Mensen met een lichte verstandelijke beperking doen kennis en vaardigheden op om zelfstandig intrinsiek gemotiveerde gezonde keuzes te maken in de supermarkt, ook met een beperkt budget.

Het Familiegesprek

Het Familiegesprek richt zich op het voorkomen van overbelasting en verstoorde gezinsprocessen binnen een familie met een langdurig ziek familielid. Ouderen.

Straatwijzer

Straatwijzer is een psycho-educatief programma voor ouders en jongeren vanaf 12 jaar dat hen leert omgaan met de combinatie van een licht verstandelijke beperking(LVB) en een psychiatrische aandoening.

Diva Dichtbij

Diva Dichtbij verbetert het welzijn van mensen met dementie die in verpleeghuizen verblijven. De interventie is een combinatie van professionele zang en persoonlijk contact.

Pactive Motion

In beweging met Pactive Motion. Het aanbieden van een verrijkte omgeving voor het verbeteren van fysieke en mentale functies bij mensen met dementie.

BEM-VG

Een hulpmiddel voor begeleiders in de gehandicaptenzorg en ambulante zorg om met cliënten goede afspraken rondom eigen beheer van medicatie te maken.

Take it personal+

Gepersonaliseerde behandeling voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking om te stoppen of minderen van problematisch middelengebruik.

Oefenkaarttherapie

Oudere, kwetsbare cliënten die na een beroerte zijn opgenomen in een instelling hoeven niet meer te wachten op therapie in de therapie ruimte. Met oefenkaarttherapie kunnen ze hun therapietijd vergroten en ook zelf werken aan hun herstel.

LifeWise

Methodisch kader voor de begeleiding van LVB-cliënten met bijkomende complexe problematiek in de grote stad.

Interventie programma Contact

Methode Contact bevordert harmonieuze interacties tussen personen met doofblindheid en hun begeleiders.

Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC)

De BIC methode en Goal Attainment Scaling (GAS) zorgen voor scenario’s waardoor doelen en handelingsimpuls goed aansluiten bij mensen met een beperking.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten