Naar hoofdinhoud Naar footer

Discrete Trial Teaching: Driestroom-model

Functioneren vergroten en gedragsproblemen en kenmerken van autisme verminderen bij kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking.

Doel

Discrete Trial Teaching (DTT) is een methode binnen de Applied Behavior Analysis om kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking in een gestructureerde en een-op-eensituatie vaardigheden op verschillende gebieden aan te leren om hun functioneren te vergroten en gedragsproblemen en kenmerken van autisme te verminderen. Daarnaast kan DTT door het verbeterd functioneren van cliënten na de behandeling resulteren in kostenbesparingen op de lange termijn (Peters-Scheffer, Didden, Korzilius, & Matson, 2012).

Doelgroep

Kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking jonger dan acht jaar met een ontwikkelingsleeftijd onder de zes jaar.

Aanpak

Voor een beschrijving van de methodiek, zoals deze wordt vormgegeven in Nederland, wordt verwezen naar Peters-Scheffer (2013a, 2013b, 2013c; 2015), Peters-Scheffer en Didden (2014), Peters-Scheffer en Mulders (2013), Peters-Scheffer, Mulders, en Didden (2008), Peters-Scheffer, Verschuur, Huskens, en Didden (2014) en het Handboek DTT.

Materiaal

Binnen Driestroom zijn diverse gestandaardiseerde materialen en protocollen aanwezig om de interventie vorm te geven. Deze zijn veelal ontwikkeld in nauwe samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen. Zo zijn er protocollen ontwikkeld voor het vormgeven van een proefsessie, het vaststellen van de basislijn en het uitvoeren van tussentijdse evaluatie. Ook zijn er richtlijnen voor het ontwikkelen van het behandelplan, welke gebaseerd zijn op de binnen Driestroom ontwikkelde leerlijnen voor kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking. Deze zijn weergegeven in het Handboek DTT.

In 2013 is er een publicatie met daarin een beschrijving van de doelgroep, een samenvatting van het beschikbare onderzoek en een omschrijving van het DTT-project verschenen (zie: Peters-Scheffer & Mulders, 2013). Daarnaast zijn er diverse publicaties geweest, waaronder wetenschappelijke artikelen, artikelen in vakbladen en boekhoofdstukken (zie eveneens de referentielijst) en kunnen ouders en professionals informatie vergaren via de website www.DTT.nl. Voor ouders/verwijzers is een folder beschikbaar met basale informatie over DTT en er worden regelmatig presentaties verzorgd voor geïnteresseerden.

Onderbouwing

DTT is ontwikkeld door Ivar Lovaas in de Verenigde Staten (zie Lovaas, 1993) en behandelprocedures zijn gestoeld op wetenschappelijk onderzoek naar leertheoretische principes, dat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw gepubliceerd is.

Onderzoek

In Nederland zijn er twee studies uitgevoerd naar de effectiviteit van DTT (Peters-Scheffer, Didden, Mulders, & Korzilius, 2010; 2013a). Deze studies laten zien dat DTT resulteert in meer vooruitgang dan de reguliere behandeling op een kinderdagcentrum of school op ontwikkelingsleeftijd en IQ, zelfredzaamheid, interpersoonlijke relaties, spel en receptieve taal. Daarnaast liet de behandelgroep een afname in autistische symptomen en gedragsproblemen zien. Het samenwerkingsverband effectieve interventies bestaat uit NJi, CGL, NISB, NCJ, Movisie, Trimbos en Vilans. Discrete Trial Teaching: Driestroom-model is erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen door deelcommissie Gehandicaptenzorg d.d. 02/07/2015 onder begeleiding van Vilans.

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Datum van erkenning

02-07-2015

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie gehandicaptenzorg

Toelichting Commissie

Discrete Trial Teaching is een goed opgebouwde interventie waarbij het helder is wat er gedaan moet worden en het onderzoek een mooi effect laat zien.

Geplaatst op

02-07-2015