Naar hoofdinhoud Naar footer

Emotieregulatievaardighedentraining DGT voor personen met licht verstandelijke beperking

Het hoofddoel van de interventie is het verminderen van het zelfbeschadigende, suïcidale en agressieve gedrag.

Doel

Het doel van de EV DGT is het verminderen danwel stoppen van het zelfbeschadigend, suïcidaal en/of agressief gedrag door het vergroten van adaptieve emotieregulatievaardigheden en het verminderen van de maladaptieve emotieregulatievaardigheden. Om emotieregulatievaardigheden te vergroten wordt gewerkt aan onderscheiden van emotionele ervaringen en vaardigheden vergroten om met oplopende emoties om te gaan.

Doelgroep

De Emotieregulatievaardighedentraining DGT (EV DGT) is bedoeld voor personen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) die zelfbeschadigend, suïcidaal en/of agressief gedrag vertonen. Een belangrijke factor in het ontstaan van zelfbeschadigend, suïcidaal en/of agressief gedrag is emotionele ontregeling. Contra indicatie voor EV DGT zijn psychotische ontregeling en acute signalen van middelengebruik.

Aanpak

Een persoon wordt aangemeld waarna een intake plaatsvindt, na indicatie volgt instroom in de EV DGT (2 x 12 bijeenkomsten). Gedurende de vaardighedentraining zijn er 2 netwerkbijeenkomsten waarbij iemand uit het sociale netwerk van de deelnemer aanwezig is. Daarnaast is er voor de trainers wekelijkse consultatie in het consultatieteam met als doel intervisie.

Materiaal

Er is een handboek voor trainers waarin doel, onderbouwing, werkwijze van de EV DGT wordt uitgelegd. In het handboek bevindt zich het werkboek voor deelnemers met leerwijzers en huiswerkbladen. Deze zijn ook via een link op de website van uitgever Pearson toegankelijk. Er is een folder beschikbaar voor geïnteresseerden.

Onderbouwing

De EV DGT richt zich op het vergroten van adaptieve emotieregulatievaardigheden en het verminderen van de maladaptieve emotieregulatievaardigheden. Op deze wijze wordt verwacht dat er een reductie van zelfbeschadigend, suïcidaal en/of agressief gedrag zal plaatsvinden. De EV DGT gaat uit van de biosociale theorie en het vaardigheidstekortmodel van Linehan (2002). De theorie veronderstelt dat emotie disregulatie ontstaat vanuit wederzijdse beïnvloeding, met aan de ene kant een biologische kwetsbaarheid en aan de andere kant een invaliderende omgeving. 

Het effect is dat de persoon terechtkomt in een vicieuze cirkel die gekenmerkt wordt door vaardigheidstekorten, zelfinvalidatie en negatieve uitkomsten. De EV DGT is specifiek ontwikkeld voor personen met LVB en gaat uit van de cognitieve belastingtheorie. Gedragsleer, instructietheorie, commitment, dialectiek en groepstherapie zijn de veronderstelde werkzame factoren in het komen tot verandering bij de deelnemer.

Onderzoek

Een procesevaluatie is uitgevoerd met als doel deelname en uitvalpercentage te onderzoeken, de ervaringen over de uitvoering en gebruiksvriendelijkheid in kaart te brengen en zicht te krijgen op de potentiële effectiviteit. Bevindingen laten zien dat van de 20 deelnemers die starten met de interventie het 15 lukt om een trainingsreeks af te ronden. EV DGT wordt door deelnemers beoordeeld als gebruiksvriendelijk, de trainers beoordelen de EV DGT als goed uitvoerbaar. De EV DGT is uitgevoerd zoals beschreven en er worden verschillende positieve veranderingen waargenomen bij deelnemers.

Contactgegevens

Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie
Naam organisatie: Pluryn
E-mail: annemarievanvonderen@hotmail.com
Telefoon: 0613174553

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

13-09-2023

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie gehandicaptenzorg

Toelichting Commissie

De interventie Emotieregulatievaardighedentraining DGT helpt mensen met een licht verstandelijke beperking om hun emoties beter te reguleren. De commissie is enthousiast over de passende vertaling van de interventieontwikkelaars: van regulier naar een DGT voor deze doelgroep. De interventie bevat uitgebreid uitgewerkte materialen. Het hoofddoel is helder en de duidelijk beschreven onderzoeken zorgen voor een goede onderbouwing.

Geplaatst op

27-02-2024